พนัสพิทยาคาร

สุสิกขิโต ภวัง โหตุ (ค่าของคนอยู่ที่ผลของกรรมดี)